Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

traampek
17:52
Nigdy nie błagaj o miłość, przyjaźń ani zaufanie.
— Salla Simukka – Białe jak śnieg
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaPoranny Poranny

July 19 2017

traampek
21:04
Nie trzeba umierać, żeby przeżywać piekło.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
traampek
21:02
Nie rób sobie bałaganu w życiu.
— Amy Harmon
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
traampek
21:00
Gdy już posmakowałeś lotu, zawsze będziesz chodzić po ziemi z oczami utkwionymi w niebo, bo tam właśnie byłeś i tam zawsze będziesz pragnął powrócić.
— Leonardo da Vinci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagwiazdeczka gwiazdeczka

July 20 2017

traampek
17:52
Nigdy nie błagaj o miłość, przyjaźń ani zaufanie.
— Salla Simukka – Białe jak śnieg
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaPoranny Poranny

July 19 2017

traampek
21:04
Nie trzeba umierać, żeby przeżywać piekło.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
traampek
21:02
Nie rób sobie bałaganu w życiu.
— Amy Harmon
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

July 20 2017

traampek
17:52
Nigdy nie błagaj o miłość, przyjaźń ani zaufanie.
— Salla Simukka – Białe jak śnieg
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaPoranny Poranny

July 19 2017

traampek
21:04
Nie trzeba umierać, żeby przeżywać piekło.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

July 20 2017

traampek
17:52
Nigdy nie błagaj o miłość, przyjaźń ani zaufanie.
— Salla Simukka – Białe jak śnieg
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl